اموزش پی اچ پی - learning php

آرایه های PHP
یک آرایه، چند مقدار را در یک متغیر ذخیره می کند:
1
آرایه چیست؟
آرایه متغیر ویژه ایست که می تواند همزمان بیش از یک مقدار را نگه دارد.
اگر شما یک فهرست دارید ( به عنوان مثال، نام های ماشین)، ذخیره کردن ماشین ها در یک متغیر به گونه ی زیر خواهد بود:
2اگر بخواهید در این نام ها یک حلقه ایجاد و نام یک ماشین خاص را پیدا کنید، چه باید بکنید؟ اگر به جای 3 ماشین، 300 ماشین داشتید، چه باید بکنید؟
راه حل، ایجاد یک آرایه است.
یک آرایه می تواند مقادیر زیادی را تحت یک نام، نگه دارد و با ارجاع به یک شماره ی اندیس، می توان به آن دسترسی داشت.
ایجاد یک آرایه در PHP
در PHP، از تابع array() برای ایجاد یک آرایه استفاده می شود:
3سه نوع آرایه در PHP وجود دارد:
•    آرایه های اندیس دار: آرایه هایی که اندیس های عددی دارند.
•    آرایه های انجمنی: آرایه هایی که به جای اندیس های عددی، دارای اسم هستند.
•    آرایه های چند بعدی: آرایه هایی که شامل یک یا چند آرایه هستند.
آرایه های اندیس دار PHP
دو روش برای ایجاد یک آرایه ی اندیس دار وجود دارد:
اندیس دهی بصورت خودکار انجام می شود ( اندیس ها از 0 آغاز می شود):

4یا اندیس دهی بصورت دستی انجام می شود:

5

مثال زیر، یک آرایه ی اندیس دار به نام $cars ایجاد می کند، سه المان به آن اختصاص می دهد و یک متن را شامل مقادیر آرایه ها، خروجی می دهد:

6

طول یک آرایه، تابع count()
تابع count() برای بازگرداندن طول ( عدد یا المان ها) یک آرایه استفاده می شود:
7
حلقه زدن در یک آرایه ی اندیس دار
برای حلقه زدن و چاپ تمام مقادیر یک آرایه ی اندیس دار، می توانید از یک حلقه ی for مانند این استفاده کنید:
8

آرایه های انجمنی PHP
در این آرایه ها، به جای اندیس های عددی، از اسم استفاده می شود.
دو راه برای ایجاد یک آرایه ی انجمنی استفاده می شود:

9

10

کلیدهای آرایه های انجمنی که می توان از آن ها در برنامه استفاده کرد:

11

حلقه زدن در یک آرایه ی انجمنی
برای حلقه زدن و چاپ تمام مقادیر یک آرایه ی انجمنی، می توانید از یک حلقه ی foreach  مانند این استفاده کنید:

12

دیدگاه بسته است