اموزش پی اچ پی - learning php

توابع PHP که توسط کاربر ایجاد می شوند
در کنار توابع داخلی خودِ PHP، می توانیم توابع خودمان را ایجاد کنیم.
یک تابع، بلاکی از یک عبارت است که پشت سر هم در یک برنامه استفاده می شود.
یک تابع به سرعت پس از باز شدن یک صفحه، اجرا نمی شود.
یک تابع هنگامی که فراخوانی شود، اجرا می شود.
ایجاد یک تابع در PHP
اعلان یک تابع که توسط کاربر ایجاد می شود، با کلمه ی “function” آغاز می شود.

1نام یک تابع با یک حرف آغاز می شود، نه یک عدد.
نکته: نامی را به تابع اختصاص بدهید که بیان گر مورد استفاده اش باشد.
به یاد داشته باشید که نام های توابع نسبت به بزرگ یا کوچک بودن حروف حساس نیستند (case-insensitive هستند).
در مثال زیر، تابعی با نام “writeMsg()” ایجاد می کنیم. “{” نشان گر آغاز کُد تابع است و “}” نشان گر پایان آن. خروجی این تابع، عبارت “Hello world!” خواهد بود. برای فراخوانی تابع، تنها باید نامش را نوشت:
2

آرگومان های توابع PHP
اطلاعات را می توان بوسیله ی آرگومان ها وارد تابع کرد. یک آرگومان مانند یک متغیر است.
آرگومان ها پس از نام تابع و داخل پرانتز تعیین می شوند. شما هر چقدر که بخواهید می توانید آرگومان وارد یک تابع کنید و آن ها را با “,” از هم جدا کنید.
مثال زیر، تابعی است که یک آرگومان ($fname) دارد. هنگامی که تابع familyName() فرواخوانی می شود، یک نام هم وجود دارد (e.g. Jani) که در درون تابع استفاده می شود و نام های کوچک بسیاری را با همین فامیلی خروجی می دهد:
3مثال زیر، تابعی با دو آرگومان ($fname) و ($year) دارد:

4

مقادیر آرگومان های پیش فرض PHP
مثال زیر، چگونگی استفاده از یک پارامتر پیش فرض را نشان می دهد. اگر تابع setHeight() بدون آرگومان فرخوانی شود، به عنوان یک آرگومان، مقدار پیش فرض را خواهد گرفت:

5

مقادیر بازگردانده شده در توابع PHP
برای این که یک تابع، یک مقدار را بازگردانی کند، باید از عبارت return استفاده شود:
6
نویسنده: امیر عمادی

دیدگاه بسته است